ЗАПИСНИК од ПРВАТА седница на Наставно-научниот совет на ФБ во учебната 2020/2021 г. одржана на 22.10.2020 г.

ЗАПИСНИК од ПРВАТА седница на Наставно-научниот совет на ФБ во учебната 2020/2021 г. одржана на 22.10.2020 г.