ЗАПИСНИК од петата седница на Наставно-научниот совет во учебната 2020/2021 г. одржана на ден 21.01.2021 г.

ЗАПИСНИК од петата седница на Наставно-научниот совет во учебната 2020/2021 г. одржана на ден 21.01.2021 г.