ЗАПИСНИК од петата седница на Наставно-научниот совет одржана на 30.03.2020 година

ЗАПИСНИК од петата седница на Наставно-научниот совет одржана на 30.03.2020 година

ЗАПИСНИК од петата седница на Наставно-научниот совет одржана на 30.03.2020 година

ЗАПИСНИК