ЗАПИСНИК од петата редовна седница на Деканатска управа на ФБ, одржана на ден 18.02.2021 година

ЗАПИСНИК од петата редовна седница на Деканатска управа на ФБ, одржана на ден 18.02.2021 година

ЗАПИСНИК од петата редовна седница на Деканатска управа на ФБ, одржана на ден 18.02.2021 година

02-118-11-21