ЗАПИСНИК од четвртата седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност, во учебната 2019/2020 година, одржана на 14.02.2020

ЗАПИСНИК од четвртата седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност, во учебната 2019/2020 година, одржана на 14.02.2020

ЗАПИСНИК од четвртата седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност, во учебната 2019/2020 година, одржана на 14.02.2020

ЗАПИСНИК