Заклучок на седница на Советот на Трет циклус – докторски студии одржан на 27.08.2020 год

Заклучок на седница на Советот на Трет циклус – докторски студии одржан на 27.08.2020 год

Советот на докторски студии одржа редовна седница на 27.08.2020 год. на која беше донесен следниот заклучок: во врска со реализираните активности на трет циклус студии наставниците на Факултетот за безбедност треба да пополнат наставни ливчиња за одржана настава (со заокружување на графата трет циклус студии) и истото да се достави кај Библиотекарот, а копии од записниците за одржани испити  ќе се обезбедат од студентски прашања, врз основа на што ќе се изработува Извешајот за активности на третиот циклус. За сите останати активности наставниците треба да пријавуваат на меил или со документ кај секретарот на докторски студии проф д-р Марина Малиш Саздовска mmsazdovska@gmail.com .