ПРЕДЛОЗИ и ОДЛУКА донесени на Петтата седница на Совет на втор циклус студии, одржана на ден 12.12.2019 г. и продолжение на истата на ден 16.12.2019 година

ПРЕДЛОЗИ и ОДЛУКА донесени на Петтата седница на Совет на втор циклус студии, одржана на ден 12.12.2019 г. и продолжение на истата на ден 16.12.2019 година

ПРЕДЛОЗИ и ОДЛУКА донесени на Петтата седница на Совет на втор циклус студии, одржана на ден 12.12.2019 г. и продолжение на истата на ден 16.12.2019 година

ПРЕДЛОЗИ и ОДЛУКА