Одлука за измена на Одлуката за покриеност на настава на прв циклус студии