за измени и дополнување на Одлука од 21.11.2019 г. за измени и дополнување на Одлука за утврдување на платите и надоместоците на вработените

за измени и дополнување на Одлука од 21.11.2019 г. за измени и дополнување на Одлука за утврдување на платите и надоместоците на вработените