ОДЛУКА за утврдување на надоместот и за начинот на исплата за работа во Комисија за јавни набавки на ФБ – 21.05.2019