Одлука за изменување на Одлуката за утврдување висина на средства за покривање на трошоци за учество на научни и стручни собири во земјата и странство на вработените на ФБ – 30.12.2016

Одлука за изменување на Одлуката за утврдување висина на средства за покривање на трошоци за учество на научни и стручни собири во земјата и странство на вработените на ФБ – 30.12.2016