Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на плати и надоместоци на вработените на ФБ – 24.01.2019