Одлука за дополнување и изменување на Одлуката за утврдување на платите и надоместоци на вработените на ФБ – 01.12.2015

Одлука за дополнување и изменување на Одлуката за утврдување на платите и надоместоци на вработените на ФБ – 01.12.2015