ОДЛУКА од ННС од 27.08.2020 г. за премин на студентите на прв циклус студии на ФБ

ОДЛУКА од ННС од 27.08.2020 г. за премин на студентите на прв циклус студии на ФБ

ОДЛУКА од ННС од 27.08.2020 г. за премин на студентите на прв циклус студии на ФБ

ОДЛУКА