ОДЛУКА од ННС од 24.01.2020 г. за утврдување на распоред на предавања во летен семестар во академската 2019/2020 годинаОДЛУКА од ННС од 24.01.2020 г. за утврдување на распоред на предавања во летен семестар во академската 2019/2020 година

ОДЛУКА од ННС од 24.01.2020 г. за утврдување на распоред на предавања во летен семестар во академската 2019/2020 годинаОДЛУКА од ННС од 24.01.2020 г. за утврдување на распоред на предавања во летен семестар во академската 2019/2020 година

ОДЛУКА од ННС од 24.01.2020 г. за утврдување на распоред на предавања во летен семестар во академската 2019/2020 година

ОДЛУКА