ОДЛУКА од ННС од 24.01.2020 г. за усвојување на Реферат на Рецензионата комисија (избор во звање Вонреден Професор на д-р Наташа Пеовска)

ОДЛУКА од ННС од 24.01.2020 г. за усвојување на Реферат на Рецензионата комисија (избор во звање Вонреден Професор на д-р Наташа Пеовска)

ОДЛУКА од ННС од 24.01.2020 г. за усвојување на Реферат на Рецензионата комисија (избор во звање Вонреден Професор на д-р Наташа Пеовска)

ОДЛУКА