ОДЛУКА од ННС од 24.01.2020 г. за усвојување на Извештај за спроведени постапки за јавни набавки за период од 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. на ФБ

ОДЛУКА од ННС од 24.01.2020 г. за усвојување на Извештај за спроведени постапки за јавни набавки за период од 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. на ФБ

ОДЛУКА од ННС од 24.01.2020 г. за усвојување на Извештај за спроведени постапки за јавни набавки за период од 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. на ФБ

ОДЛУКА