ОДЛУКА од ННС од 17.09.2020 г. за организирање на наставно образовниот процес во услови на пандемија со COVID 19 за академската 2020/2021 г. за прв, втор и трет циклус студии

ОДЛУКА од ННС од 17.09.2020 г. за организирање на наставно образовниот процес во услови на пандемија со COVID 19 за академската 2020/2021 г. за прв, втор и трет циклус студии