ОДЛУКА од ННС од 17.09.2020 г. за доделување на стипендии и намалување на трошоци при студирање на вработени лица во институциите на безбедносниот систем, и студенти со постигнат успех (на втор циклус студии)

ОДЛУКА од ННС од 17.09.2020 г. за доделување на стипендии и намалување на трошоци при студирање на вработени лица во институциите на безбедносниот систем, и студенти со постигнат успех (на втор циклус студии)

ОДЛУКА од ННС од 17.09.2020 г. за доделување на стипендии и намалување на трошоци при студирање на вработени лица во институциите на безбедносниот систем, и студенти со постигнат успех (на втор циклус студии)

ОДЛУКА