Дневен ред од четириесетипрвата седница на Советот на Трет циклус – докторски студии 13.10.2020

Дневен ред од четириесетипрвата седница на Советот на Трет циклус – докторски студии 13.10.2020

Дневен ред од четириесетипрвата седница на Советот на Трет циклус – докторски студии 13.10.2020

Дневен ред