Дневен ред на Советот за трет циклус на студии одржан на 02.03.2021

Дневен ред на Советот за трет циклус на студии одржан на 02.03.2021

Дневен ред на Советот за трет циклус на студии одржан на 02.03.2021

Дневен ред