Студиска посета на студенти од Полициската академија од Долна Саксонија (СР Германија)

image_url

Студиска посета на студенти од Полициската академија од Долна Саксонија (СР Германија)

Во периодот  5-12.05.2019 година гости на Факултетот за безбедност-Скопје беа четири студенти од Полициската академија од Долна Саксонија (СР Германија). Студиската посета произлегува од претходната комуникација помеѓу надлежните од двете институции и од обврската на германските студенти да поминат една седмица во сродна институција надвор од земјата во текот на нивните студии.

Така, за време на посетите беа презентирани активностите  на  неколку  единици  на МВР (Центарот за  обука, Единицата за брзо распоредување,  К9  единицата,  Граничниот  премин „Аеродром Скопје“), ТАВ  Македонија, Црвениот крст и неговите вработени  во Транзитниот центар  „Табановце“  и други  институции.

Во  текот  на посетата, студентите  од Германија се  дружеа  со нашите  студенти  (Селма Имеровска,  Илија  Блажевски и Миле  Плачков).

In the period 5-15 May 2019, the Faculty of Security – Skopje hosted four students from the Police Academy in Lower Saxony (Germany).

The study visit was implemented as a result of the communication between representatives of both institutions and the obligation of the German students to spend a week in a related institution outside their country in the course of their studies.

During the visit, the students attended the presentations of the activities of several units within the Ministry of Interior (Training Center, Rapid Deployment Unit, K9 Unit, and “Airport Skopje” Border Crossing), TAV Macedonia, the Red Cross and its staff at the Transit Center “Tabanovce”, and other institutions.

During the visit, the students from Germany were accompanied by our students Selma Imerovska, Ilija Blazevski and Mile Plackov.

Blog Attachment