Одржана Конференција за подобрување на демократијата преку поттикнување и заштита на малцинските права-со посебен осврт на хрватската заедница и ЕУ стандардите

image_url

Одржана Конференција за подобрување на демократијата преку поттикнување и заштита на малцинските права-со посебен осврт на хрватската заедница и ЕУ стандардите

На 21.1.2020 година во хотел Панорамика во Скопје професорите од Факултетот за безбедност-Скопје проф. д-р Марјан Ѓуровски Проректор на УКЛО, проф. д-р Никола Дујовски Декан на Факултетот за безбедност-Скопје и проф.д-р Марина Малиш Саздовска земаа учество со свое излагање на конференцијата во рамки на проектот на Европската комисија а под покровителство на „Агенција за остварување на права на заедниците„, на Владата на РСМ на тема “Подобрување на демократијата преку поттикнување и заштита на малцинските права„ кој го спроведува „GFA Consulting Gruop“ од Хамбург, СР Германија.
На конференцијата активно партиципираа претставници на Средишната канцеларија за Хрвати во Република Хрватска, претставници на Владата и Владините Агенции на РСМ, професори од Факултетот за безбедност, Правен фактултет, како и членови на Претседателството на ЗХРМ.

Blog Attachment